Rada Miejska obraduje

 W czwartek, 26 listopada, odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Tarnowie. Obrady w trybie zdalnym, których transmisję można oglądać w internecie, rozpoczną się o godzinie 9.00.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Jakub Kwaśny zwołał na 26 listopada  XLII zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Odbędzie się ona w trybie zdalnym (wideokonferencja), a jej obrady rozpoczną się o godzinie 9.00. Podczas obrad radni przyjąć mają m.in. programy współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi (na rok 2021 i na lata 2021-2025) oraz Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Dyskutować będą również nad zmianą uchwał: budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020-2037.

W trakcie sesji przyjęty ma być regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa, zostanie też powołana Rada Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Radni określą ponadto szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Ustalą również wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od których odstąpiono.

Podjęta ma być również uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic Orkana, Wolańskiej i Marii Dąbrowskiej. Jeżeli taka będzie decyzja radnych, zmienione zostaną uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania lub wykorzystaniem odnawialnego źródła energii oraz w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Radni przyjmą również informację prezydenta Tarnowa o liczbie i treści zgłoszonych zapotrzebowań oraz o podmiotach, na rzecz których skazani wykonywać będą w przyszłym roku na terenie Gminy Miasta Tarnowa prace na cele społeczne.

Proponowany porządek obrad dostępny jest pod adresem: www.tarnow.e-sesja.pl.

Sesja przeprowadzona będzie przy użyciu aplikacji eSesja oraz aplikacji do wideokonferencji. Jej obrady transmitowane będą na stronie internetowej www.tarnow.esesja.pl.

 

26.11.2020
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |